Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Πτυχιακή

πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθΗ πτυχιακή εργασία αξιολογείται στις παρακάτω κατηγορίες: στο περιεχόμενο, στη δομή, στις βιβλιογραφικές αναφορές, στη γραπτή παρουσίαση, στην προφορική παρουσίαση, αλλά και ως προς τον βαθμό συνεργατικότητας που επιδεικνύει ο φοιτητής κατά την διάρκεια της εκπόνησης όλης της εργασίας με τον επιβλέποντα καθηγητή αλλά με και την ομάδα εργασίας (εφόσον ο φοιτητής δουλεύει σε πλαίσιο ομάδας).πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθ

Ο πίνακας περιεχομένων πρέπει να περιέχει όλα τα τμήματα της ΠΕ εκτός από τις σελίδες που βρίσκονται πριν από αυτόν. Το κάθε υποκεφάλαιο, παρότι αποτελεί μια σχετικά ανεξάρτητη ενότητα, είναι θεμιτό να συνδέεται με κατάλληλο τρόπο με τα προηγούμενα και επόμενα υποκεφάλαια, ώστε να υπάρχει μια λογική συνέχεια στην εργασία.

Η Γραμματεία κοινοποιεί την ημέρα, ώρα και αίθουσα της εξέτασης στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του ΤΕΔΔ Αίτηση για Εξέταση (δεν ισχύει για την περίοδο εξ’αποστάσεως παρουσιάσεων).

Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, ορίζονται ο επικουρικός και ο κύριος επιβλέπων, ο οποίος είναι απαραιτήτως μέλος ΔΕΠ του ΤΕΔΔ. Η παρουσίαση — εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται παρουσία της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, και είναι ανοιχτή διαδικασία (παρουσία ακροατηρίου, όπως Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και φοιτητές).

Και την άθλια, πτυχιακή εργασία του. Η ΠΕ είναι ένα τεχνικό κείμενο που ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές και κανόνες. If you have any sort of questions relating to where and exactly how to make use of εργασια Marketing ετοιμη – www.e-papers.gr -, you can call us at the web-page. 5. Η εργασία υποστηρίζεται προφορικά σε εξέταση 15 λεπτών στα δύο μέλη της επιτροπής. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί μια απλή συρραφή των βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά πρέπει να γίνεται παρουσίαση των ερευνών με κριτικό τρόπο.

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, μία ευκαιρία γόνιμης επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του φοιτητή που εκπονεί την εργασία και του επιβλέποντα. Οι εξεταστές δικαιούνται να ελέγξουν την ορθή εισαγωγή των παρατηρήσεών τους πριν την τελική κατάθεση της ΠΕ. Τελικά ο φοιτητής καταθέτει ένα αντίγραφο της ΠΕ σε CD σε μορφή PDF στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.

Κρίσιμο στοιχείο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί η γλώσσα απόδοσης και η σύνταξη του κειμένου για κάθε πρόταση, γνώμη ή αποτέλεσμα που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κειμένου της ΠΕ και προέρχεται από άλλο ερευνητή. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας στη μεθοδολογία της έρευνας και στον τρόπο συγγραφής ενός επιστημονικού κειμένου.

Από το 6ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να κάνουν διερευνητικές συζητήσεις με διδάσκοντες για την εκπόνηση ΠΕ. Εφόσον υπάρξει συμφωνία ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας την οποία συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πειραματικών μοντέλων, εργαστηριακών, βιολογικών μετρήσεων και άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων, αναλύονται λεπτομερώς οι βασικές αρχές και οι συνθήκες των πειραμάτων, καθώς επίσης και οι μέθοδοι των εργαστηριακών προσδιορισμών.

Πλέον όλες οι σχολές και τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το μηχανισμό εύρεσης λογοκλοπής Turnitin ώστε να αποθηκεύουν και ελέγχουν όλες τις εργασίες που έχουν κατατεθεί από κάθε σπουδαστή στο παρελθόν. Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την εξέταση, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στον επιβλέποντα.

Ο φοιτητής οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις του επιβλέποντα, ώστε να ολοκληρώσει την εργασία στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια και να επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί για την πτυχιακή εργασία που έχει αναλάβει. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσωπική δημιουργία που καταδεικνύει τις μεθοδολογικές, συγγραφικές και ερευνητικές δεξιότητες του φοιτητή που την εκπόνησε.

Uncategorized